بازدید دکتر حق شناس استاندار گلستان

دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان برای بار دوم از مراحل ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان گلستان بازدید کرد.