بازدید استاندار گلستان

در سال های اخیر عزم جدی برای تکمیل و بهره برداری از مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان شکل گرفته است و همه پای کار آمده اند.