بازدید فرمانده انتظامی گلستان

فرمانده انتظامی گلستان با حضور در تپه نورالشهدای گرگان، از مراحل ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان گلستان بازدید کرد.