بازدید رئیس سازمان امور موزه های و یادمان های دفاع مقدس کشور

جناب سرهنگ ستوده، رئیس سازمان امور موزه های و یادمان های دفاع مقدس کشور با حضور در تپه نورالشهدای گرگان، از مراحل ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان گلستان بازدید کرد.