بازدید دکتر حق شناس استاندار گلستان از مرکز فرهنگی دفاع مقدس گلستان

بازدید دکتر حق شناس استاندار گلستان

دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان برای بار دوم از مراحل ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان گلستان بازدید کرد.