بازدید اعضای شورای اسلامی شهر گرگان از مرکز فرهنگی دفاع مقدس گلستان

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر گرگان

اعضای شورای اسلامی شهر گرگان ضمن حضور در تپه نورالشهدا و تجدید میثال به آرمان های پاک شهدا، از مراحل ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان گلستان بازدید کرد.